FANDOM


Yamatodamashii R (大和魂R) is a game exclusive team.

Members

 1. Kanzashi (GK)
 2. Kabuto (DF)
 3. Shinobu (DF)
 4. Kenshin (DF)
 5. Sujiguma (DF)
 6. Batsu (MF)
 7. Okichan (MF)
 8. Namekuji (MF)
 9. Nishiki Ryouma (MF/captain)
 10. Munetsugu (FW)
 11. Shirohime (FW)
 12. Tekkamen (GK)
 13. Kuranoin Sanosuke (DF)
 14. Santetsu Ginji (MF)
 15. Arino Omi (MF)
 16. Kijo (FW)